Aquafit

O teu centro deportivo,
un espazo seguro

Medidas de seguridade
COVID-19

ACCESO Á INSTALACIÓN

 1. NON SE PERMITE O ACCESO

  • Se o usuario presenta síntomas compatibles coa enfermidade COVID-19.
  • Sen facer uso de máscara protectora.
 2. É OBRIGATORIO PARA ACCEDER

  • A toma de temperatura corporal ao socio, non permitíndose o acceso se presenta unha temperatura superior a 37,5 graos centígrados ou aquela que poidan establecer as autoridades sanitarias e que fose compatible con síntomas de COVID-19.
  • O uso de pulseira ou tarxeta de acceso.
  • A desinfección do calzado mediante as alfombras colocadas para o efecto.
  • O lavado de mans con hidroxel alcohólico.

DENTRO DA INSTALACIÓN

 1. FERRAMENTAS TECNOLÓXICAS

  • Implementaranse as ferramentas tecnolóxicas necesarias para o control de aforo que determinen as autoridades en cada momento.
 2. Non se permite

  • O uso de fontes de auga.
  • O uso de tótems de reservas.
  • O uso de ascensores, agás en casos xustificados.
 3. É OBRIGATORIO

  • O uso de máscara nas zonas comúns.
  • O uso de dobre toalla na realización de actividades deportivas.
  • Respectar a señalética e as instrucións do persoal.
  • Usar só as máquinas habilitadas.
  • Respectar a distancia de seguridade.
  • Situarse onde determine a señalética colocada para o efecto.
  • Cumprir coa normativa específica de cada espazo e/ou actividade.
  • Pulverizar con líquido desinfectante as máquinas e o material utilizado, antes e despois do seu uso.
  • Colocar o material usado no lugar habilitado para iso.
  • Respectar os tempos das reservas de actividades e uso de espazos.
 4. RECOMÉNDASE

  • O lavado frecuente de mans con hidroxel alcohólico.
  • Evitar o uso dos secadores.
  • Evitar o uso das duchas.
  • Evitar o uso dos aseos.